សន្ទះពង្រីក

សន្ទះពង្រីកជាទូទៅត្រូវបានដំឡើងរវាងស៊ីឡាំងផ្ទុករាវ និងឧបករណ៍រំហួត។សន្ទះពង្រីកធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពមធ្យម និងសម្ពាធខ្ពស់នៃវត្ថុធាតុត្រជាក់ក្លាយជាសីតុណ្ហភាពទាប និងសម្ពាធទាប ចំហាយសើមតាមរយៈការបិទបើករបស់វា ហើយបន្ទាប់មកទូរទឹកកកស្រូបយកកំដៅក្នុងរំហួត ដើម្បីសម្រេចបាននូវឥទ្ធិពលត្រជាក់។សន្ទះពង្រីកគ្រប់គ្រងលំហូរនៃសន្ទះបិទបើកតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនៃ superheat នៅចុងបញ្ចប់នៃរំហួតដើម្បីការពារការកើតឡើងនៃការប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់នៃតំបន់ហួតនិងការគោះស៊ីឡាំង។

12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2